Лични данни

Azoma.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Azoma.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Azoma.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.